Niezalogowany
zmień rozmiar:

Zasady rekrutacji uzupełniającej do klas I samorządowych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Opiekunowie,

jeśli wasze dziecko jest kandydatem klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023, a w rekrutacji podstawowej nie braliście Państwo udziału należy złożyć wniosek/zgłoszenie w formie elektronicznej podczas rekrutacji uzupełniającej do klas I samorządowych szkół podstawowych.

 

Rodzice /opiekunowie prawni niemający dostępu do Internetu oraz rodzice dzieci nieposiadających numeru PESEL będą mogli zwrócić się do szkoły obwodowej lub szkoły pierwszego wyboru o pomoc w celu elektronicznego wypełnienia wniosku.

ZASADY REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

Rekrutacja uzupełniająca do klas I samorządowych szkół podstawowych
rozpocznie się 20 czerwca 2022 r. o godz. 8.00,
a zakończy 1 lipca 2022 r. o godz. 15.00.

Rekrutacja elektroniczna odbywać się będzie poprzez stronę internetową https://uzupelniajaca-sp-dabrowa-gornicza.nabory.pl

Uwaga!  W systemie rekrutacyjnym ukaże się wykaz placówek biorących udział w rekrutacji uzupełniającej.

1. Podczas wypełniania formularza szkoła obwodowa dodaje się automatycznie na podstawie wpisanego w systemie adresu dziecka.

2. Jeżeli rodzic wybierze w formularzu tylko szkołę obwodową, to na końcu wydrukuje mu się "Zgłoszenie".

3. Jeżeli rodzic doda w formularzu dodatkowe placówki spoza obwodu to na końcu wydrukuje mu się "Wniosek".

4. Rodzice/opiekunowie prawni mogą zadeklarować wybór maksymalnie2 szkół spoza obwodu. Należy ustalić kolejność szkół, zaczynając od tej,której wybór jest dla Państwa najważniejszy. Szkoła ta będzie nazywana szkołą pierwszego wyboru. Rodzice wypełniają wniosek elektronicznie, drukują go i podpisują, a następnie przekazują do szkoły lub skanują wydrukowany wniosek i przesyłają go za pomocą systemu naborowego.

5. Szkoła obwodowa jest w takim wniosku zawsze na końcu listy wybranych placówek.

6. Na jednym wydruku mogą być umieszczone szkoły spoza obwodu oraz szkoła z obwodu.

7. Rodzice/opiekunowie prawni  nie muszą spełniać żadnych kryteriów  do szkoły obwodowej – dziecko będzie przyjęte z urzędu.

8. Do wniosku należy dołączyć  wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wybranych kryteriów. Dokumenty/ oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 

DOKUMENTY I SPOSÓB ICH ZŁOŻENIA

 

1.    ZGŁOSZENIE

Zgłoszenie do szkoły obwodowej, wypełnia się za pośrednictwem strony internetowej https://uzupelniajaca-sp-dabrowa-gornicza.nabory.pl

Rodzice/prawni opiekunowie drukują, podpisują i przekazują zgłoszenie do szkoły obwodowej w wybrany przez siebie sposób:

- skanują i przesyłają zgłoszenie za pomocą systemu naborowego,

- osobiście składają wydrukowane z systemu elektronicznego i podpisane zgłoszenie w sekretariacie szkoły.

 

2. WNIOSEK

Wniosek rekrutacyjny w przypadku wyboru szkoły spoza obwodu wypełnia się za pośrednictwem strony internetowej https://uzupelniajaca-sp-dabrowa-gornicza.nabory.pl

Rodzice/prawni opiekunowie drukują, podpisują i przekazują do szkoły pierwszego wyboru wniosek w wybrany przez siebie sposób :

- skanują i przesyłają wniosek wraz z załącznikami za pomocą systemu naborowego,

-  osobiście składają wydrukowany z systemu elektronicznego i podpisany wniosek wraz z załącznikami w sekretariacie szkoły.

 

UWAGA !  UDZIAŁ W UZUPEŁNIAJĄCYM POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO SZKOŁY SPOZA OBWODU

Pierwszeństwo mają zawsze dzieci z obwodu danej szkoły. Pozostali kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

 

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 8 lipca 2022 r. do godz. 12:00

 

UWAGA !! Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego lub specjalnego nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej.

Rodzice dziecka z orzeczeniem powinni zgłosić się bezpośrednio do szkoły z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi.

 

UWAGA !!Rodzicowi/opiekunowi prawnemu, którego dziecko na jego wniosek zostało przyjęte do szkoły spoza obwodu nie przysługuje zwrot za dowóz dziecka na zajęcia do wybranej szkoły podstawowej.


Rekrutacja ID: 131; Wersja: 22.129.322.1108 Harmonogram ID: 631;